The 11th International Conference on Simulated Evolution and Learning
November 10-13, 2017, Shenzhen, China

Conference Committee

Conference Committee

Honorary Chairs
Russell C.Eberhart, USA
Xin Yao, China

General Chair
Yuhui Shi, China
Kay Chen Tan, Hong Kong

Program Committee Chair
Mengjie Zhang, New Zealand
Ke Tang, China

Technical Committee Chairs
Xiaodong Li, Australia
Qingfu Zhang, Hong Kong
Ying Tan, China
Martin Middendorf Germany
Yaochu Jin, UK

Advisory Committee Chairs
Hussein Abbass, Australia
Kalyanmoy Deb, USA
Zhignew Michalewics, Australia
Lipo Wang, Singapore
Carlos A. Coello Coello, Mexico
Hisao Ishibuchi, Japan
Jong-Hwan Kim, South Korea

Local Organizing Chairs
Zexuan Zhu, China
Guangming Lin, China
Xuefeng Zhang, China

Special SEssions Chairs
Ben Niu, China
Cara Macnish, Australia

Tutorial Chair
Han Huang, China
Frank Neumann, Australia

Publicity Chairs
Yew-Soon Ong, Singapore
Lam Thu BUi, Vietnam
Carmelo Bastos Filho, Brazil
Shi Cheng, China
Vasile Palade, UK
Bing Xue, New Zealand
Hemant Singh, Australia
Hisashi Handa, Japan
Sung-Bae Cho, South Korea
Bob Reynolds, USA